Thông báo

Lịch thi và kiểm tra hệ liên thông khóa 2 đợt 2, đợt 3, đợt 4 ngày 24/01/2021

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Liên thông khóa 2 đợt 2, khóa 2 đợt 3 và khóa 2 đợt 4 như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

Thi hết môn (60 phút)

LT khóa 2 đợt 2

 Kế toán

Kế toán ngân hàng thương mại

24/01/2021

 

 

8h-9h

Tin học ứng dụng

 

9h30-10h15

 

Kế toán quản trị

 

 

14h-15h

Tiếng Anh chuyên ngành

15h30-16h

 

 

 QTKD

Quản trị khách sạn, du lịch lữ hành.

24/01/2021

 

 

8h-9h

Tiếng Anh chuyên ngành

 

9h30-10h15

 

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

 

14h-15h

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

15h30-16h15

 

CNTT

Tiếng Anh chuyên ngành

24/01/2021

 

 

8h-9h

Thiết kế và quản trị Website

 

9h30-10h15

 

Hệ điều hành Linux

 

 

14h-15h

Lập trình trên Windows (VB.net)

 

15h30-16h15

 

LT khóa 2 đợt 3

 Kế toán

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

 

Tài chính doanh nghiệp 2

9h-9h30

 

 

Kế toán thuế

14h-14h30

 

 

Kế toán thương mại dịch vụ

15h-15h30

 

 

 QTKD

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

 

Quản trị Marketing

9h-9h30

 

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

14h-14h30

 

 

Quản trị dự án đầu tư

15h-15h30

 

 

CNTT

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

 

Toán rời rạc

9h-9h30

 

 

Lập trình Java

14h-14h30

 

 

An toàn và bảo mật thông tin

15h-15h30

 

 

 LT khóa 2 đợt 4

 Kế toán

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

 

Pháp luật

 

 

9h-10h

Giáo dục chính trị.

 

 

14h-15h

Tài chính doanh nghiệp 2

15h30-16h

 

 

 QTKD

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

 

Pháp luật

 

 

9h-10h

Giáo dục chính trị.

 

 

14h-15h

Quản trị Marketing

15h-15h30

 

 

CNTT

Kỹ năng mềm

24/01/2021

8h-8h30

 

    

Pháp luật

 

 

  9h-10h

Giáo dục chính trị.

 

 

14h-15h

Toán rời rạc.

15h30-16h

 

 

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra và thi hết môn.

Sinh viên online hệ Liên thông các ngành:

+ LT khóa 2 đợt 2 .

+ LT khóa 2 đợt 3 .

+ LT khóa 2 đợt 4.

(Danh sách được đăng ở từng môn học)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

 

 

Trịnh Ngọc Thanh

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo lịch thi hết môn đối với sinh viên Trung cấp khóa 1 đợt 1 và khóa 1 đợt 2

Bởi E-Class Advisor 1 -


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

                                                                                  THÔNG BÁO


Lịch thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch thi hết môn đối với sinh viên online hệ Trung cấp  khóa 1 đợt 1 và khóa 1 đợt 2 các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin như sau:

1.      Lịch thi đối với sinh viên Trung cấp khóa 1 đợt 1 (Nhập học trước ngày  30/08/2020)

 

Ngành học

Môn thi

Ngày thi

 

Thời gian thi

  

 

 

 

Kế toán và QTKD

Tiếng anh 2  

23/01/2021

8h00 – 9h00

Luật kinh tế

23/01/2021

14h00 – 15h00

Kinh tế vi mô

24/01/2021

8h00 – 9h00

Nguyên lý thống kê

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

 

CNTT

Tiếng anh 2  

23/01/2021

8h00 – 9h00

Tin học văn phòng

23/01/2021

14h00 – 15h00

Xác suất thống kê

24/01/2021

8h00 – 9h00

Mạng máy tính

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

2.      Lịch thi đối với sinh viên Trung cấp khóa 1 đợt 2 (Nhập học từ ngày 01/09/2020 đến ngày 30/10/2020)

 

 

Ngành học

Môn thi

Ngày thi

 

Thời gian thi

  

 

 

 

Kế toán, QTKD và CNTT

Giáo dục chính trị

23/01/2021

8h00 – 9h00

Tin học đại cương

23/01/2021

14h00 – 15h00

Pháp luật đại cương

24/01/2021

8h00 – 9h00

Tiếng anh 1  

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

 

 Chú ý:

*Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Trung cấp khóa 1 đợt 1

- Sinh viên online hệ Trung cấp khóa 1 đợt 2

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

Lưu ý: Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi được đăng tải vào ngày 19/01/2021 tại:

-         Đối với sinh viên Trung cấp khóa 1 đợt 1: phần Thông báo từ nhà trường của môn Tiếng anh 2

-         Đối với sinh viên Trung cấp khóa 1 đợt 2: phần Thông báo từ nhà trường của môn Giáo dục chính trị  

 

 

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

 

 


Thông báo lịch thi hết môn đối với sinh viên Cao đẳng khóa 2 đợt 3 và khóa 2 đợt 4

Bởi E-Class Advisor 1 -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021


THÔNG BÁO

Lịch thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 2 đợt 3 và khóa 2 đợt 4 các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin như sau:

1.      Lịch thi đối với sinh viên Cao đẳng khóa 2 đợt 3

 

Ngành học

Môn thi

Ngày thi

 

Thời gian thi

  

 

 

 

Kế toán và QTKD

Kỹ năng mềm  

23/01/2021

8h00 – 9h00

Tiếng anh 2

23/01/2021

14h00 – 15h00

Nguyên lý thống kê

24/01/2021

8h00 – 9h00

Kinh tế vi mô

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

 

CNTT

Kỹ năng mềm  

23/01/2021

8h00 – 9h00

Tiếng anh 2

23/01/2021

14h00 – 15h00

Toán rời rạc

24/01/2021

8h00 – 9h00

Xác suất thống kê  

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

2.      Lịch thi đối với sinh viên Cao đẳng khóa 2 đợt 4

 

Ngành học

Môn thi

Ngày thi

 

Thời gian thi

  

 

 

 

Kế toán, QTKD và CNTT

Tin học đại cương

23/01/2021

8h00 – 9h00

Tiếng anh 1

23/01/2021

14h00 – 15h00

Giáo dục chính trị

24/01/2021

8h00 – 9h00

Pháp luật đại cương

24/01/2021

14h00 – 15h00

 

 

 Chú ý:

*Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 2 đợt 3  (Nhập học từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/08/2020)

- Sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 2 đợt (Nhập học từ ngày 01/09/2020 đến ngày 30/10/2020)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

Lưu ý: Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi được đăng tải vào ngày 19/01/2021 tại:

-         Đối với sinh viên CĐ khóa 2 đợt 3: phần Thông báo từ nhà trường của môn Kỹ năng mềm

-         Đối với sinh viên CĐ khóa 2 đợt 4 : phần Thông báo từ nhà trường của môn Giáo dục chính trị  

 

 

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

 

 


Các chủ đề cũ hơn...