Thông báo

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn ngày 04/09/2020 - Khóa 2 đợt 1 và khóa 2 đợt 2

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Liên thông khóa 2 đợt 1, đợt 2 như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

Thi hết môn (60 phút)

LT khóa 2 đợt 1

 Kế toán

Tin học ứng dụng

04/10/2020

 

8h-8h45

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

9h30-10h15

 

 QTKD

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

04/10/2020

 

8h-8h45

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

9h30-10h15

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

14h-14h45

 

 

 

 

 

LT khóa 2 đợt 2

 Kế toán

Giáo dục chính trị

04/10/2020

 

 

8h-9h

Kỹ năng mềm

9h30-10h

 

 

Tiếng Anh cơ bản

 

 

14h-15h

Tài chính doanh nghiệp

15h30-16h

 

 

 QTKD

Giáo dục chính trị

04/10/2020

 

 

8h-9h

Kỹ năng mềm

9h30-10h

 

 

Tiếng Anh cơ bản

 

 

 

14h-15h

Khởi sự doanh nghiệp

15h30-16h

 

 

CNTT

Giáo dục chính trị

04/10/2020

 

 

8h-9h

Phân tích thiết kế hệ thống

9h30-10h

 

 

Tiếng Anh

 

 

14h-15h

An toàn và bảo mật thông tin

15h30-16h

 

 

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra và thi hết môn.

Sinh viên online hệ Liên thông các ngành:

+ LT khóa 2 đợt 1

+ LT khóa 2 đợt 2

(Danh sách được đăng ở từng môn học)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

Trịnh Ngọc Thanh

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo lịch kiểm tra của sinh viên hệ Trung cấp khóa 1 đợt 1

Bởi E-Class Advisor 1 -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020


THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với sinh viên online hệ Trung cấp khóa 1 đợt 1 như sau:

Môn kiểm tra

Ngày kiểm tra

 

Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên (30 phút)

Kiểm tra định kỳ (45 phút)

Giáo dục chính trị

03/10/2020

8h00 – 8h30

 

04/10/2020

 

8h00 – 8h45

Tin học đại cương

03/10/2020

9h00 – 9h30

 

04/10/2020

 

9h15 – 10h00

Pháp luật đại cương

03/10/2020

14h00 – 14h30

 

04/10/2020

 

14h00 – 14h45

Tiếng anh 1

03/10/2020

15h00 – 15h30

 

04/10/2020

 

15h15 – 16h00

 

Chú ý:

1. Đối tượng dự kiểm tra:

- Sinh viên online hệ Trung cấp của khóa 1 đợt 1 (nhập học trước ngày 31/08/2020)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

   (Danh sách kèm theo)

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

 

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với sinh viên Cao đẳng khóa 2 đợt 3

Bởi E-Class Advisor 1 -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2020


THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 2 đợt 3 như sau:

Môn kiểm tra

Ngày kiểm tra

 

Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên (30 phút)

Kiểm tra định kỳ (45 phút)

Giáo dục chính trị

03/10/2020

9h00 – 9h30

 

04/10/2020

 

9h00 – 9h45

Tin học đại cương

03/10/2020

10h00 – 10h30

 

04/10/2020

 

10h15 – 11h00

Pháp luật đại cương

03/10/2020

14h30 – 15h00

 

04/10/2020

 

15h00 – 15h45

Tiếng anh 1

03/10/2020

15h30 – 16h00

 

04/10/2020

 

16h00 – 16h45

 

Chú ý:

1. Đối tượng dự kiểm tra:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng Khóa 2 đợt 3 (Nhập học từ 01/07/2020 đến 30/08/2020)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

   (Danh sách kèm theo)

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

 

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các chủ đề cũ hơn...