Thông báo

Lịch Kiểm Tra Thường Xuyên, Định Kỳ và Thi Hết Môn Hệ Liên Thông Đợt 1, Đợt 2 Khóa 1; Đợt 1 Khóa 2 (Ngày Thi 16/8/2020)

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Liên thông khóa 1 đợt 1, đợt 2 và khóa 2 đợt 1 như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

Thi hết môn (60 phút)

LT khóa 1 đợt 1

 Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

16/08/2020

8h-8h30

 

 

Kế toán ngân hàng thương mại

 

9h-9h45

 

Kế toán quản trị

 

14h-14h45

 

Tin học ứng dụng

15h-15h30

 

 

 QTKD

Quản trị khách sạn, du lịch lữ hành

16/08/2020

 

 

8h-9h

Tiếng Anh chuyên ngành

9h30-10h

 

 

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

 

14h-14h45

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

15h-15h30

 

 

CNTT

Thương mại điện tử

16/08/2020

 

 

8h-9h

Đồ họa ứng dụng (Corel Draw)

9h30-10h

 

 

Hệ điều hành Linux

 

14h-14h45

 

Lập trình trên Windows (VB.net)

15h-15h30

 

 

LT khóa 1 đợt 2

 Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

16/08/2020

8h-8h30

 

 

Kế toán ngân hàng thương mại

 

9h-9h45

 

Kế toán quản trị

 

14h-14h45

 

Tin học ứng dụng

15h-15h30

 

 

 QTKD

Quản trị khách sạn, du lịch lữ hành

16/08/2020

 

 

8h-9h

Tiếng Anh chuyên ngành

9h30-10h

 

 

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

 

14h-14h45

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

15h-15h30

 

 

CNTT

Thương mại điện tử

16/08/2020

 

 

8h-9h

Đồ họa ứng dụng (Corel Draw)

9h30-10h

 

 

Hệ điều hành Linux

 

14h-14h45

 

Lập trình trên Windows (VB.net)

15h-15h30

 

 

 LT khóa 2 đợt 1

 Kế toán

Toán cao cấp

16/08/2020

 

 

8h-9h

Kế toán thương mại dịch vụ

 

9h30-10h15

 

Kế toán thuế

 

 

14h-15h

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

 

15h30-16h15

 

 QTKD

Toán cao cấp

16/08/2020

 

 

8h-9h

Quản trị Marketing

 

9h30-10h15

 

Khởi sự doanh nghiệp

 

 

14h-15h

Quản trị văn phòng

 

15h30-16h15

 

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra và thi hết môn.

Sinh viên online hệ Liên thông các ngành:

+ LT khóa 1 đợt 1 (nhập học trước 31/10/2019).

+ LT khóa 1 đợt 2 (nhập học từ 1/11/2019 - 31/12/2019).

+ LT khóa 2 đợt 1 (nhập học từ 1/1/2020 - 31/3/2020).

(Danh sách được đăng ở từng môn học)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

Trịnh Ngọc Thanh

 

 

 

 

 


Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ các môn học bổ sung kiến thức ngày 15/08/2020

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra các môn học bổ sung kiến thức

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ các môn học bổ sung kiến thức đối với sinh viên online hệ Liên thông như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

 Kế toán

Quản trị doanh nghiệp

15/08/2020

8h-8h30

8h45-9h30

Thuế

9h45-10h15

10h30-11h15

Kế toán DN sản xuất 2

14h-14h30

14h45-15h30

Kế toán hành chính sự nghiệp.

15h45-16h15

16h30-17h15

 QTKD

Quản trị sản xuất và tác nghiệp.

15/08/2020

8h-8h30

8h45-9h30

Quản trị nhân sự.

9h45-10h15

10h30-11h15

Marketing căn bản.

14h-14h30

14h45-15h30

Quản trị chất lượng.

15h45-16h15

16h30-17h15

CNTT

Kiến trúc máy tính

15/08/2020

8h-8h30

8h45-9h30

Mạng máy tính.

9h45-10h15

10h30-11h15

Lắp ráp và bảo trì máy tính.

14h-14h30

14h45-15h30

Xác suất thống kê.

15h45-16h15

16h30-17h15

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra:

- Sinh viên online hệ Liên thông các ngành phải học bổ sung kiến thức.

- Đã đóng đầy đủ học phí các môn học bổ sung kiến thức theo quy định.

* Sau khi thực hiện các bài kiểm tra các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn vào ngày 23/08/2020.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

* Những học viên học bổ sung kiến thức bắt buộc phải thực hiện các bài kiểm tra và thi hết môn mới được xét trúng tuyển vào hệ liên thông để tiếp tục học hệ liên thông.

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

Trịnh Ngọc Thanh

 

 


Lịch Kiểm Tra Thường Xuyên, Định Kỳ và Thi Hết Môn Hệ Liên Thông Đợt 1, Đợt 2 Khóa 1; Đợt 1 Khóa 2 (Ngày Thi 9/8/2020)

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Liên thông khóa 1 đợt 1, đợt 2 và khóa 2 đợt 1 như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

Thi hết môn (60 phút)

LT khóa 1 đợt 1

 Kế toán

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

09/08/2020

 

 

8h-9h

Kế toán ngân hàng thương mại

9h30-10h

 

 

Kế toán doanh nghiệp đặc thù

 

 

14h-15h

Kế toán quản trị

15h30-16h

 

 

 QTKD

Quản trị bán hàng

09/08/2020

 

 

8h-9h

Quản trị khách sạn, du lịch lữ hành

 

9h30-10h15

 

Quản trị dự án đầu tư

 

 

14h-15h

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

15h30-16h

 

 

CNTT

Lập trình Java

09/08/2020

 

 

8h-9h

Thương mại điện tử

 

9h30-10h15

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

14h-15h

Hệ điều hành Linux

15h30-16h

 

 

LT khóa 1 đợt 2

 Kế toán

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

09/08/2020

 

 

8h-9h

Kế toán ngân hàng thương mại

9h30-10h

 

 

Kế toán doanh nghiệp đặc thù

 

 

14h-15h

Kế toán quản trị

15h30-16h

 

 

 QTKD

Quản trị bán hàng

09/08/2020

 

 

8h-9h

Quản trị khách sạn, du lịch lữ hành

 

9h30-10h15

 

Quản trị dự án đầu tư

 

 

14h-15h

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

15h30-16h

 

 

CNTT

Lập trình Java

09/08/2020

 

 

8h-9h

Thương mại điện tử

 

9h30-10h15

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

14h-15h

Hệ điều hành Linux

15h30-16h

 

 

 LT khóa 2 đợt 1

 Kế toán

Toán kinh tế

09/08/2020

 

 

8h-9h

Kế toán thương mại dịch vụ

9h30-10h

 

 

Kỹ năng mềm

 

 

14h-15h

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

15h30-16h

 

 

 QTKD

Toán kinh tế

09/08/2020

 

 

8h-9h

Quản trị Marketing

9h30-10h

 

 

Kỹ năng mềm

 

 

14h-15h

Quản trị văn phòng

15h30-16h

 

 

CNTT

Toán rời rạc

09/08/2020

 

 

9h-10h

Thiết kế và xây dựng mạng Lan

10h30-11h

 

 

Kỹ năng mềm

 

 

14h-15h

Lập trình Java

15h30-16h

 

 

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra và thi hết môn.

Sinh viên online hệ Liên thông các ngành:

+ LT khóa 1 đợt 1 (nhập học trước 31/10/2019).

+ LT khóa 1 đợt 2 (nhập học từ 1/11/2019 - 31/12/2019).

+ LT khóa 2 đợt 1 (nhập học từ 1/1/2020 - 31/3/2020).

(Danh sách được đăng ở từng môn học)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

Trịnh Ngọc Thanh

 

 

 

 


Các chủ đề cũ hơn...