Thông báo

Về việc nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Về việc nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Bởi Lê Mạnh Hà -
Số lượng các câu trả lời: 0

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG

HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

                                   

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2020 -2021

            Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của các lớp Cao đẳng hệ đào tạo trực tuyến Khóa 1 tuyển sinh năm 2019 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin. Nhà trường thông báo học phí Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với học viên cả 3 ngành như sau:

1.   Đối tượng nộp học phí: Sinh viên Cao đẳng Khóa 1 tuyển sinh năm 2019 nhập học đợt 1 trước 31/10/2019  (Có danh sách kèm theo).

2.   Mức học phí: 350.000 đồng/1 tín chỉ đối với ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh.

                       400.000 đồng/1 tín chỉ đối với ngành Công nghệ thông tin.

3. Số tín chỉ phải nộp:  14.5 tín chỉ đối với ngành Kế toán.

 16.5 tín chỉ đối với ngành Quản trị kinh doanh.

 13.5 tín chỉ đối với ngành Công nghệ thông tin.

4. Số tiền học phí phải nộp:

- Đối với ngành Kế toán là 5.075.000 đồng (Năm triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Đối với ngành Quản trị kinh doanh là 5.775.000 đồng (Năm triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Đối với ngành Công nghệ thông tin là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng).

5. Thời gian nộp học phí: Sinh viên nộp học phí 01 lần, từ ngày 16/03/2020 đến 28/03/2020 trước khi kiểm tra giữa học kỳ 2 vào ngày 29/03/2020.

6. Phương thức nộp học phí:  Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

            Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội. Số tài khoản: 117002776148

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Chú ý: Khi chuyển khoản nhắn theo cú pháp sau: 

“……….SINH NGÀY….. THÁNG…..NĂM….LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH…….HỆ ONLINE KHÓA 1 ĐỢT 1 NỘP HỌC PHÍ KỲ 2”.

Ví dụ: “Tống Mạnh Cường sinh ngày 15/10/1985 lớp Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hệ Online Khóa 1 đợt 1 nộp học phí kỳ 2”

           

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

(Đã ký)